Concello de Fornelos de Montes

Concello de Fornelos de Montes

Concello de Fornelos de Montes

Contacto

986 76 84 09

Sede electrónica

Tramitación en liña

A Deputación Provincial de Pontevedra a través da Escola de Cantería de Pontevedra donou a escultura Home con neno en brazos ao Concello de Fornelos de Montes mediante convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Fornelos de Montes.

O escritor e xornalista Ramón Vilar gaña o VII Premio de Xornalismo Manuel Lueiro Rei co artigo “A veciña do segundo”

Entrega do premio:
O VII Premio de Xornalismo Lueiro Rei entregarase o vindeiro día 23 de xuño
ás 12 horas nun acto que terá lugar no Multiusos de Fornelos de Montes que
contará coa intervención musical de Crúas.

Nota de prensa

 

A veciña do segundo

CONVOCATORIA DA VII EDICIÓN PREMIO DE XORNALISMO MANUEL LUEIRO REY

 

 

 

BASES DA CONVOCATORIA 

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS. PLAN CONCELLOS 2022-2023

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, AO ABEIRO DA LIÑA 4 DAS BASES REGULADORAS DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN MÁIS PROVINCIA) 2024 (BOP N.º 2 DE 3 DE XANEIRO DE 2024), CONCEDEU AO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES UNHA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE ONCE MIL SETECENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON DEZASEIS CÉNTIMOS (11.734,16 €), PARA A REDACCIÓN DO PROXECTO DENOMINADO:

CREACIÓN DUN ESPAZO SEGREGADO PARA CIRCULACIÓN PEONIL ANEXO A ESTRADA PO-250”.

 

.A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, con cargo ao Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2024-2025, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 2014-2020, mediante tramitación anticipada de gasto, concedeu ao Concello de Fornelos de Montes unha subvención por importe de 45.231,00 € (22.036,00 € correspondentes á anualidade 2024 e 23.195,00 € correspondentes á anualidade 2025), para o investimento dos seguintes proxectos:

 • Renovación da capa de rodadura no Camiño da Capilla, Vilán”, cun orzamento de once mil catrocentos cincuenta euros con dez céntimos (11.450,10 €) e dous mil catrocentos catro euros con cincuenta e dous céntimos (2.404,52 €) correspondentes ao I.VE.
 • Pavimentación de camiño do Areal a Criscada e Camiño da Criscada, Ventín”, cun orzamento de trinta e tres mil setecentos oitenta euros con noventa céntimos (33.780,90 €) e sete mil noventa e tres euros con noventa e nove céntimos (7.093,99 €) correspondentes ao I.V.E.

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Fornelos de Montes, con cargo a:

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS
PLAN MÁIS PROVINCIA 2024

Unha subvención de 89.884,92 € para destinala a seguinte actuación

MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 2024
LIÑA 3: ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2024

COFINANCIADO POLOS FONDOS DO PLAN PIMA CAMBIO CLIMÁTICO

AXUDAS CONVOCADAS POLA ORDE DO 15 DE MAIO DE 2023 DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA – AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO PIMA CAMBIO CLIMÁTICO – CÓDIGO DO PROCEDEMENTO MT975O.

OBRA: CREACIÓN DUN ESPAZO PÚBLICO DO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES ATENUANDO O EFECTO ILLA DE CALOR URBANA E FOMENTANDO A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO.

CONSTRUCTOR: LIGNUM URBE, S.L.

IMPORTE CONCEDIDO: 20.000,00 EUROS

Subvencións a concellos e mancomunidades destinadas a actuacións en materia de accesibilidade de competencia municipal.

Financiado pola Unión Europea a través dos Fondos NEXT GENERATION UE, no marco do PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA.

OBRA: Mellora da Accesibilidade no Centro Cultural de Ventin mediante instalación de rampla de madeira
PROMOTOR: Concello de Fornelos de Montes
CONSTRUTOR: Construcciones Lemos Martínez, S.L.
IMPORTE DAS OBRAS: 48.110,00 €
IMPORTE SUBVENCIONADO: 48.388,41 €

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Fornelos de Montes, con cargo a:  SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS AOS CONCELLOS PARA ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA DO ANO 2023

PREMIOS DE POESIA E XORNALISMO MANUEL LUEIRO REY

“CAUSA LUEIRO 2023”

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN:  5.602,50 €

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Fornelos de Montes, con cargo ao PLAN CONCELLOS 2023.

AMORTIZACIÓN DE DÉBEDAS CON ENTIDADES FINANCEIRAS, ACREDORES DE GASTO CORRENTE E INVESTIMENTOS 2023 (LIÑA 2)

Unha subvención de 37.847,19 euros para destinala a seguinte actuación
GASTOS CORRENTES DERIVADOS DE ACTIVIDADES CULTURAIS E PRESTACION DE SERVIZOS MUNICIPAIS

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDEU AO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES UNHA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 122.052,00 € AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA REPARACIÓN DOS DANOS CAUSADOS POLAS INUNDACIÓNS ACONTECIDAS NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA A:

REPARACIÓN DE DANOS CAUSADOS POLAS INUNDACIÓNS NO PAVIMENTO DO CAMIÑO DA PORTELA E MUROS DE CONTENCIÓN PARA REPARACIÓNS DE DANOS CAUSADOS POLAS INUNDACIÓNS” .

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDEU AO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES UNHA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 16.940,00 € AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CON POBOACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PROXECTOS SUBVENCIONABLES AO ABEIRO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA NO ÁMBITO DO TURISMO DEPORTIVO SOSTIBLE  (COMPOÑENTE 26, INVESTIMENTO 2) PARA A ACTUACIÓN DENOMINADA:

GASTOS DERIVADOS DA REALIZACIÓN DO PROXECTO INSTALACIÓN DE NAVE, CAMPO DE REGATAS PARA PIRAGÜISMO E MELLORA DO ACCESO NO ENCORO DE EIRAS

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeu ao Concello de Fornelos de Montes, con cargo ao PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2023:
Unha subvención de 89.887,09 € para destinala a seguinte actuación “MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 2023
LIÑA 3: PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023

 

>> Ver pdf

A Deputación Provincial de Pontevedra en base as axudas económicas a entidades locais da provincia de Pontevedra para realizar actuacións de emerxencia que garantan o abastecemento de auga potable domiciliaria ante a situación de seca.

PLAN DE EMERXENCIA POLA SECA 2022 concedeulle ao Concello de Fornelos de Montes un importe de 2.440,66 € para a obra:
ELIMINACIÓN DE FUGAS PUNTUAIS NO SISTEMA DE CAPTACIÓN E DISTRIBUCIÓN DE AUGA”.

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA CONCEDEU AO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES UNHA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 2.528,90€ AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA CON POBOACIÓN INFERIOR A 50.000 HABITANTES PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DE PROXECTOS SUBVENCIONABLES AO ABEIRO DA CONVOCATORIA DO PIREP LOCAL PARA A ACTUACIÓN DENOMINADA:
ASISTENCIA TÉCNICA PARA A PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITAR O PIREP LOCAL

O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), con cargo ao Real Decreto 616/2017, 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE Nº 144 do 17 de xuño de 2017), modificado polo Real Decreto 1516/2018, do 28 de decembro, o Real Decreto 316/2019, do 26 de abril e o Real Decreto 1185/2020, do 29 de decembro, concedeu unha subvención ao Concello de Fornelos de Montes por importe de corenta e dous mil seiscentos dezaseis euros con catro céntimos (42.616,04 €) para a actuación denominada “XERACIÓN ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA. DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DE FORNELOS DE MONTES”, cun orzamento total de cincuenta e tres mil douscentos setenta euros con seis céntimos (53.270,06 €). O proxecto consiste na instalación de paneis solares fotovoltaicos sen sistema de acumulación eléctrica e sen sistema de medición e rexistro de potencia e de datos solares en dependencias municipais do municipio de Fornelos de Montes. A instalación situarase na cuberta do garaxe municipal e dará servizo á piscina, ao polideportivo e á pista de pádel e ximnasio. Constará de 54 módulos fotovoltaicos cunha potencia de 340 Wp cada un deles e un investidor de 17 kW. O total de potencia fotovoltaica instalada será de 18,36 kWp. Con esta actuación diminuirase o consumo enerxético importado da rede de 25.500 kWh/ano a 1.232 kWh/ano e conseguirase un aforro enerxético estimado do 95 %.
O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), con cargo ao Real Decreto 616/2017, 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de ubvenciones a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE Nº 144 do 17 de xuño de 2017), modificado polo Real Decreto 1516/2018, do 28 de decembro, o Real Decreto 316/2019, do 26 de abril e o Real Decreto 1185/2020, do 29 de decembro, concedeu unha subvención ao Concello de Fornelos de Montes por importe de catrocentos vinte e nove mil setecentos catro euros (429.704,00 €) para a actuación denominada “RENOVACIÓN TOTAL DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXTERIOR MUNICIPAL DO CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES”, cun orzamento total de cincocentos trinta e sete mil cento trinta euros (537.130,00 €). O proxecto consiste en Renovación da iluminación pública exterior no municipio de Fornelos de Montes situado na provincia de Pontevedra, comunidade autónoma de Galicia, actuando na totalidade dos 940 puntos de luz existentes, substituíndo as actuais luminarias, principalmente VSAP, VM e HM por luminarias LED máis eficientes, incluíndo a posibilidade de regulación, e actuando nos 25 cadros de mando existentes. Con esta actuación diminuirase a potencia de 129,70 kW a 45,94 kW e conseguirase un aforro enerxético estimado do 74,36 %.

   No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 236 de 7 de decembro de 2021, foron publicadas as bases e convocatoria de axudas aos sectores económicos do municipio de Fornelos de Montes afectados pola crise da Covid-19.

   O prazo para a presentación de solicitudes será de 15 días naturais

    >> Extracto publicación bases da convocatotia  (BOPPO 7 Dec.)

   >> Bases e convocatria de axudas (BOPPO 7 Dec.)

   >> Anexo 1 – Solicitude de axudas

   O tempo en Fornelos de Montes >> AMPLIAR

   ...

   Os Chozos do Suido

   a 900 m. de altura na serra do Suido, temos “Os chozos” que son  antigas contruccións en pedra de orixe medieval  que eran empregadas polos pastores .
   >> ver ruta de Os Chozos do Suido

   Fervenza de Casariños 42°20'34.9"N 8°21'38.3"W

   …tamén en plena serra do Suido, temos unha das fervenzas máis fermosas de Galicia.

   Praia fluvial de Portovilán 42°21'03,76"N 8°26'54,88"O

   Unha praia fluvial de augas cristalinas con dotacións muy completas.  Baños, merendeiros, parque biosaudable, quiosco, …

   Cofinanciado por

   Este sitio web emprega cookies para que vostede teña a mellor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando o seu consentemento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, pinche o enlace para maior información. // Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

   ACEPTAR
   Aviso de cookies